Protokoły powypadkowe

Bhp Siedlce

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu swojego przełożonego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala. Wypadek należy zgłosić na piśmie. Obowiązek zgłoszenia wypadku mają również wszyscy pracownicy, którzy byli świadkami zdarzenia.

Pracodawca powinien zapewnić poszkodowanemu pierwszą pomoc medyczną oraz zabezpieczyć miejsce wypadku, eliminując lub ograniczając zaistniałe zagrożenie. Miejsce wypadku musi zostać zabezpieczone przed wstępem osób trzecich. Jeżeli przyczyną wypadku były źle działające maszyny bądź inne urządzenia mechaniczne, nie wolno na nich pracować do momentu ustalenia wszystkich okoliczności wypadku. Maszynę można uruchomić ponownie dopiero po dokonaniu oględzin miejsca wypadku przez społecznego inspektora pracy.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

Ustalenie okoliczności wypadku

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy powinien ustalić zespół powypadkowy, którego skład jest uzależniony od rodzaju wypadku i przyjętego u danego pracodawcy systemu realizacji zadań w zakresie bhp.

Zespół powypadkowy ma obowiązek:

  1. dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadać warunki wykonywania pracy oraz inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
  2. sporządzić szkice lub fotografie miejsca wypadku,
  3. wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala,
  4. zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków tego zdarzenia,
  5. zasięgnąć opinii lekarza oraz specjalistów zajmujących się stanem zdrowia poszkodowanego,
  6. zebrać wszystkie dowody dotyczące wypadku,
  7. dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
  8. określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracownika zespół powypadkowy sporządza – nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy). Jeśli protokół jest sporządzany po upływie tego terminu, należy podać w nim przyczyny, które nie pozwoliły na dotrzymanie 14-dniowego terminu (pkt 12 protokołu powypadkowego).

Przewiń na górę