Oceny Ryzyka Zawodowego

oceny ryzyka zawodowego

Przepis art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., nakazuje przeprowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka oraz poinformowanie o ocenie pracowników. Zgodnie z § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego przez pracodawcę powinien uwzględniać w szczególności:

1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:

a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

b) wykonywanych zadań,

c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

e) osób pracujących na tym stanowisku;

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Polska Norma zaleca przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności w następujących przypadkach:

  1. przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  2. przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
  3. po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
  4. po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.
  5. Powinno to się odbywać również:
  6. po wykonaniu pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (o ile ich wyniki zasadniczo różnią się od poprzednich lub są wykonywane po raz pierwszy),
  7. po zaistnieniu wypadku przy pracy.
Przewiń na górę