Szkolenia wstępne

Bhp Siedlce

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenie wstępne powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Wyjątkowo nie jest ono konieczne, jeżeli pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie wstępne powinno odbyć się w formie instruktażu. Obejmuje ono instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie pracowników z zasadami:

  1. bhp zawartymi w kodeksie pracy,
  2. bhp zawartymi w przepisach wewnątrzzakładowych,
  3. udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza na piśmie w tzw. karcie szkolenia wstępnego. Karta ta jest przechowywana przez pracodawcę w aktach osobowych pracownika.

Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznać pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy powinien odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy na konkretnym stanowisku pracy. Instruktaż stanowiskowy powinni odbyć:

  1. pracownicy zatrudniani na stanowisku robotniczym,
  2. pracownicy zatrudniani na innym stanowisku, jeżeli występuje na nim narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  3. uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu,
  4. studenci odbywający praktykę studencką.

Pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Fakt odbycia instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w jego aktach osobowych.

Dowiedz się więcej o SZKOLENIACH OKRESOWYCH

Przewiń na górę