Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa w pracy

dofinansowanie zus na poprawę BHP

Przedsiębiorcy (płatnicy składek) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach trzech rodzajów projektów, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa w pracy: inwestycyjnych, doradczych oraz inwestycyjno-doradczych. Poziom dofinansowania, w zależności od wielkości firmy, waha się w przedziale od 20 do 90 proc. i od 40 tys. do 500 tys. zł. Zarezerwowana na ten cel w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota wyniosła w tym roku 47,7 mln zł i była wyższa od puli środków z 2015 r. aż o 11 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 • projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

dofinansowanie ZUS na poprawę BHP

 

Co należy zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

 

Wystarczy złożyć wypełniony wniosek w odpowiednim oddziale ZUS wraz z dokumentami, które uargumentują konieczność wprowadzenia poprawy bezpieczeństwa w pracy.

Oferujemy pomoc w sporządzeniu kompletu dokumentów, w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku już w I Etapie.

Zapraszamy do kontaktu [otw_shortcode_button href=”http://bhpsiedlce.pl/kontakt/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”square”]Kontakt[/otw_shortcode_button]

DZIAŁANIA, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W PRZYPADKU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ INWESTYCYJNO-DORADCZYCH

 1. Zakup i instalacja
  1. osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
  2. optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
  3. urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
  4. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
  5. urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
  6. obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
  7. kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
  8. wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
  9. neutralizatorów elektryczności statycznej,
  10. urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
  11. urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
  12. urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
  13. maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane z przepisami prawnymi). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych,
  14. urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
  15. wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie „n” nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł,
  16. urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 2. zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 3. modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.
Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa w pracy
Przewiń na górę